P R A K T I J K   O R T H O P E D A G O G I E K  &  R E M E D I A L  T E A C H I N G

Diagnostiek door de orthopedagoog

Binnen Het Kind Centraal kunnen verschillende soorten onderzoek gedaan worden. Voordat de orthopedagoog een gericht advies en antwoord op de hulpvraag kan geven, is een psychologisch onderzoek nodig. Er kan een combinatie van onderzoeken wenselijk zijn. Dit zal tijdens het intakegesprek tussen de orthopedagoog en de ouders besproken worden.


De volgende onderzoeken behoren binnen Het Kind Centraal tot de mogelijkheden:

  • Intelligentieonderzoek.
  • Dyslexieonderzoek / onderzoek naar problemen met technisch lezen en spelling.
  • Onderzoek naar de informatieverwerking.
  • Onderzoek naar rekenproblemen / dyscalculieonderzoek.
  • Persoonlijkheidsonderzoek.


Het onderzoek heeft tot doel helder te krijgen wat de oorzaak is van het probleem van uw kind. Indien nodig wordt er een observatie gedaan op de school van uw kind en vindt er tevens een gesprek plaats met de leerkracht.
Op basis van de verkregen resultaten brengen wij de behoeften van uw kind in kaart, zowel op pedagogisch als op onderwijsgebied. Deze geven houvast voor een passende begeleiding van uw kind. De adviezen van de orthopedagoog sluiten aan bij de mogelijkheden en wensen van u en uw kind en (indien nodig) de leerkracht.

Intelligentieonderzoek (cognitieve mogelijkheden) uitgevoerd door de orthopedagoog.

Een intelligentieonderzoek kan nodig zijn wanneer u, of de school van uw kind, twijfels heeft over de cognitieve mogelijkheden van uw kind. Sluit het onderwijstype wel goed aan bij de mogelijkheden van uw kind? Bent u op zoek naar advies met betrekking tot een schoolverwijzing naar het middelbaar onderwijs? Is er een verklaring te vinden voor de achterblijvende schoolresultaten? Het kan ook zijn dat uw kind hoogbegaafd is en zich daardoor verveelt op school, weinig uitdaging heeft of juist onderpresteert. Met een IQ-onderzoek brengt de orthopedagoog van Het Kind Centraal de talenten, mogelijkheden en zwakkere kanten van uw kind in kaart.

Onderzoek door de orthopedagoog naar leerproblemen of leerstoornissen.

Er vindt een onderzoek naar het leerproces plaats, wanneer uw kind niet voldoende mee kan komen op school. De orthopedagoog gaat op zoek naar de oorzaak waarom uw kind de leerstof niet goed opneemt. Een van de mogelijke oorzaken kan worden gevonden in motivatie, werkhouding of in omgevingsfactoren. Zoals thuis of in de klas. Ook kan het zijn dat er sprake is van een leerstoornis als dyslexie of dyscalculie.

Persoonlijkheidsonderzoek en sociaal-emotioneel onderzoek door de orthopedagoog.

Een persoonlijkheidsonderzoek heeft tot doel te achterhalen waar de gesignaleerde gedragsproblemen in de school- en/of thuissituatie vandaan komen. Een oorzaak kan gevonden worden in de aanleg van uw kind, in uw gezin (bijvoorbeeld gescheiden ouders, relatie tussen de kinderen) of in de omgeving van uw kind (in de buurt waar het kind woont, de leerkracht of de kinderen in de klas). Er kan sprake zijn van een gedragsprobleem of een ontwikkelingsstoornis. Gedragsproblemen kunnen zich op verschillende manieren uiten en zijn vaak een gevolg van een onjuiste afstemming tussen het kind en zijn omgeving. Probleemgedrag voortvloeiend uit ontwikkelingsstoornissen is vaak al vroeg aanwezig. Hierbij kunt u denken aan ADHD, autisme (PDD-NOS, autistische stoornis, stoornis van Asperger), angststoornissen, gedragsstoornissen (ODD en CD), hechtingsstoornis, ticstoornis en selectief mutisme. Bij Het Kind Centraal kunt u terecht voor een onderzoek naar gedragsproblemen en ontwikkelingsstoornissen.

Contact

Maak vandaag nog een afspraak met de orthopedagoog van Het Kind Centraal. 

HET KIND CENTRAAL
PRAKTIJK ORTHOPEDAGOGIEK
en REMEDIAL TEACHING


Mathilde Kremer-Schipper
Badhuislaan 24
1561 EB  Krommenie
Tel. 075 77 155 87

  Direct een afspraak maken
Onze Links voor u